Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE NR 3707/2023 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informujemy, iż:

1.     Administratorem przetwarzanych danych jest Jednostka wybrana przez kandydata, reprezentowana przez jej Dyrektora, z siedzibą, numerem telefonu, adresem email, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.     Wyznaczono Inspektora danych osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się w załączniku nr 1.

3.     Dane osobowe kandydatów, rodziców/opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 150 i 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4.     Dane osobowe zawarte we wniosku mogą być udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu na podstawie zawartej umowy powierzenia.

5.     Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy - Prawo oświatowe tj. nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania w danej Jednostce, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Jednostce, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Jednostki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

6.     Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w rekrutacji.